Obsah

Plán akcí na léta 2014 - 2020

I na další léta má obec naplánovanou celou řadu stavebních akcí. Přehledně jsou seřazeny v následující tabulce, která je vyňata z Rozvojové strategie obce na léta 2014 – 2020.

rozvojovastrategie.

 

Zprávy

první
ze 3
poslední

#

Opravy komunikací, rozšíření veřejného osvětlení

O jarních měsících obec připravuje realizaci projektu oprav místních komunikací. Od různých poskytovatelů dotací se nám podařilo získat na opravy komunikací částku přesahující 10 000 000,- Kč. Největším poskytovatelem dotace je Ministerstvo pro místní rozvoj a Statní zemědělský intervenční fond. Celkem má být opraveno 13 komunikací v různých částech obce. Podmínkou projektů je, že majitelem pozemku pod komunikací musí být obec. V současné době probíhají přípravy pro realizaci, jako je prohlubování příkop, zakopání inženýrských sítí, čistění krajnic. Jednou z připravovaných komunikací je i Damašek, kde obec rozšiřuje veřejné osvětlení a kanalizaci. celý text

ostatní | 15. 12. 2014 | Autor: Správce Webu
sokolovna

Rekonstrukce Sokolovny - pokračování prací

Projekt "Sokolovna" úspěšně pokračuje i v roce 2014. Byly odstraněny příčky, podlahy, vnitřní omítky, jeviště. V současné době probíhají izolační práce, zdění nových dispozic a přípravy na výkon řemesel (elektrika, vodo-topo). celý text

ostatní | 15. 12. 2014 | Autor: Správce Webu

Neinvestiční dotace Zlínského kraje (6 000,-) na výdaje spojené s činností SDH

V roce 2014 obdržela obec Hošťálková účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu Zlínského kraje, která mohla být použita na výdaje na odbornou přípravu velitelů a strojníků jednotky SDH k získání odborné způsobilosti nebo prodloužení platnosti osvědčení o odborné způsobilosti, specializační kurzy, instrukčně metodická zaměstnání, taktická nebo prověřovací cvičení pořádaná HZS ZK. celý text

ostatní | 15. 12. 2014 | Autor: Správce Webu

Účelová investiční dotace Zlínského kraje (200 000,-) na Výtah v budově ZŠ Hošťálková

V roce 2014 obdržela obec Hošťálková účelovou investiční dotaci z rozpočtu Zlínského kraje ve výši 200 000,- Kč, která byla použita na vybudování výtahu v budově Základní školy Hošťálková. Použít prostředky na tento účel se obec rozhodla z důvodu odstranění imobility v této škole. celý text

ostatní | 15. 12. 2014 | Autor: Správce Webu

Posilové vrty pro obecní vodovod

Obec Hošťálková realizovala v roce 2014 také projekt s názvem „Hošťálková – posilové vrty pro obecní vodovod“. Předmětem podpory je vybudování dvou průzkumných hydrogeologických vrtů, včetně provedení hydrodynamických zkoušek a laboratorních rozborů. celý text

ostatní | 15. 12. 2014 | Autor: Správce Webu

Účast v projektu Odborné praxe pro mladé do 30 let ve Zlínském kraji

Naše obec je od únoru 2014 zapojena do projektu s názvem Odborné praxe pro mladé do 30 let ve Zlínském kraji, který je financován z 85 % z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a z 15 % z prostředků státního rozpočtu ČR. V rámci tohoto projektu vykonává absolvent údržbu zeleně a veřejného prostranství v obci. celý text

ostatní | 3. 3. 2014 | Autor: Správce Webu

Oprava komunikací poškozených živelní pohromou v 6/2012

V listopadu 2012 byla Ministerstvu pro místní rozvoj ČR předložena žádost o dotaci na opravu místních komunikací, které byly poškozeny povodněmi v červnu 2012. Tato žádost byla schválena, rozhodčí radou doporučena k financování a čeká na podpis ministra. celý text

ostatní | 16. 12. 2013 | Autor: Správce Webu
#

Nově pořízen Traktor Seco Group Starjet

V měsíci dubnu pořídila Obec pro úpravu travních ploch traktor Seco Group Starjet, který bude sloužit jak pro úpravu fotbalového hřiště, tak pro ostatní plochy vyžadující údržbu... celý text

ostatní | 16. 12. 2013 | Autor: Správce Webu
Rekonstrukce budovy obecního úřadu 1

Rekonstrukce budovy obecního úřadu

V rámci prioritní osy 3 Operačního programu pro životní prostředí s názvem „Udržitelné využívání zdrojů energie“, se obci podařilo získat dotaci na opravu OÚ. celý text

ostatní | 16. 12. 2013 | Autor: Správce Webu
#

Nové autobusové zastávky


ostatní | 16. 12. 2013 | Autor: Správce Webu
revitalizace

Revitalizace zeleně v obci

V roce 2013 bude dokončen projekt Revitalizace zeleně v obci Hošťálková. Hlavním cílem je vytvořit jednotný ráz zeleně, typický pro venkovské prostředí s použitím domácích i zdomácnělých druhů dřevin. celý text

ostatní | 16. 12. 2013 | Autor: Správce Webu
zsmsv

Zateplení pavilonu mimoškolní výchovy v ZŠ

„ZŠ Hošťálková, pavilon mimoškolní výchovy - stavební úpravy za účelem snížení energetické náročnosti objektu“ je přesný název projektu, na který byla obci přiznána dotace v rámci Operačního programu
Životní prostředí. Kromě vlastních prostředků, která činí 10% celkových nákladů (dle položkových rozpočtů jsou stanoveny na 5 764 000 Kč), bude část spolufinancována Evropskou unií (Fondem soudržnosti) a část Státním fondem životního prostředí ČR. celý text

ostatní | 16. 12. 2013 | Autor: Správce Webu
komposter

Zavedení separace BRO v obcích mikroregionu Střední Vsetínsko

V rámci XL. výzvy Operačního programu Životního prostředí (opatření 4.1 – Zkvalitnění nakládání s odpady – Kompostárny a bioplynové stanice) bylo možno podávat od července do září roku 2012 žádosti o dotaci na kompostéry. celý text

ostatní | 16. 12. 2013 | Autor: Správce Webu
#

Rekonstrukce Sokolovny

Dne 11. 11. 2013 byly zahájeny práce na akci : Snížení energetické náročnosti kulturně-společenské budovy. V rámci akce bude provedena generální oprava celého objektu sokolovny. celý text

ostatní | 16. 12. 2013 | Autor: Správce Webu

Neinvestiční dotace Zlínského kraje (75 000,-) na výdaje spojené s činností SDH

Neinvestiční dotace Zlínského kraje (75 000,-) na výdaje spojené s činností jednotky SDH celý text

ostatní | 16. 12. 2013 | Autor: Správce Webu

Neinvestiční dotace Zlínského kraje (14 000,-) na výdaje spojené s činností SDH

Neinvestiční dotace Zlínského kraje (14 000,-) na výdaje spojené s činností jednotky SDH celý text

ostatní | 16. 12. 2013 | Autor: Správce Webu
#

Rekonstrukce požární zbrojnice

Rekonstrukce a zateplení budovy požární zbrojnice byla dokončena na počátku roku 2014. Součástí projektu byla i výměna oken, dveří, vrat a střešní krytiny. Náklady na rekonstrukci činily 3,5 mil Kč. Projekt byl podpořen 90% dotací z Operačního programu životního prostředí.
celý text

ostatní | 16. 12. 2013 | Autor: Správce Webu
#

Nový univerzální nakladač

Vozový park obce se rozšířil o univerzální kolový nakladač. Výhodou nakladače je pohon 4x4, otočné a výsuvné rameno (až 4,7m) a univerzální dodané vybavení (lžíce, pracovní plošina, paletizační vidle). celý text

ostatní | 16. 12. 2013 | Autor: Správce Webu
#

Odpadové centrum Hošťálková

Odpadové centrum bylo vybudováno za účelem zefektivnění odpadového hospodářství obce a za účelem zjednodušení likvidace odpadů pro občany. Cílem projektu je výstavba sběrného dvora a technologické vybavení pro sběrný dvůr. celý text

ostatní | 16. 12. 2013 | Autor: Správce Webu
Oprava střech kolumbária na evangelickém hřbitově 1

Oprava střech kolumbária na evangelickém hřbitově

Špatný stav stávajícího zastřešení kolumbária na evangelickém hřbitově si vyžádal rekonstrukci. Deformované drátosklo bylo vyměněno za modifikovanou střešní krytinu a taktéž byl vyměněna konstrukce vazby. Akce byla finančně podpořena MAS Podhostýnska. celý text

ostatní | 13. 12. 2013 | Autor: Správce Webu

Z výsledků hospodářské činnosti


ostatní | 17. 12. 2012 | Autor: Správce Webu

Oprava místních komunikací

Realizací akce byly opraveny asfaltové povrchy komunikací, které byly poničeny přívalovým deštěm v srpnu 2011. Opravy prováděla od dubna do května roku 2012 firma Swietelsky s.r.o., která byla vybrána na základě výběrového řízení. celý text

ostatní | 14. 12. 2012 | Autor: Správce Webu

Rekonstrukce mostu u bytovek

Záměrem rekonstrukce bylo zkvalitnění dopravy a zvýšení bezpečnosti v centru obce. V termínu od července do října 2012 byl v rámci této akce zdemolován nejstarší most na Valašsku, vybudován nový propustek, rozšířeno silniční těleso a chodník v úseku rekonstrukce. celý text

ostatní | 14. 12. 2012 | Autor: Správce Webu

Dětské hřiště u bytovek

Výstavba zpevněné plochy na míčové hry a volnočasové aktivity a vybudování prostoru s dětskými prvky (kolotoč, skluzavka, prolézačka) byly provedeny v lokalitě dolních bytovek v září až listopadu roku 2012. Vznikla tak odpočiková a herní zóna pro občany bytovek a přilehlých částí. celý text

ostatní | 14. 12. 2012 | Autor: Správce Webu

Nové kolumbárium

Na evangelickém hřbitově bylo z důvodu nedostatku urnových míst postaveno nové kolumbárium pro ukládání urnových schránek. Dotační podpora byla na projekt poskytnuta ze Státního zemědělského intervenčního fondu. Z celkových nákladů 360 tis. hradila obec cca 30 %. celý text

ostatní | 14. 12. 2012 | Autor: Správce Webu

Kulturní památka č.p. 16

Firma Tesařství Švehlík prováděla od května do listopadu 2012 dokončení rekonstrukce „Macháčkovy chalupy“. Díky dotaci Zlínského kraje a Ministerstva kultury tak bylo v této etapě oprav kulturní památky vybudováno nové schodiště a nová půda. celý text

ostatní | 14. 12. 2012 | Autor: Správce Webu
#

Protipovodňová opatření Hošťálková


ostatní | 30. 9. 2011 | Autor: Správce Webu
knihy

Elektronizace místní knihovny v Hošťálkové

Tak jak je tomu téměř ve všech současných fungujících knihovnách, rovněž Místní knihovna Hošťálková byla v roce 2011 zkvalitněna formou zavedení elektronického knihovnického systému, a to prostřednictvím projektu s názvem Elektronizace místní knihovny v Hošťálkové. celý text

ostatní | 1. 12. 2010 | Autor: Správce Webu
#

"Senioři komunikují", aneb počítačový kurz pro seniory

V záři roku 2010 měla obec to potěšení, že byla jako jedna z mnoha zájemců vybrána mezi realizátory projektu „Senioři komunikují“. Jednalo se o projekt, jehož uskutečnění zaštiťuje Nadační fond manželů Livie a Václava Klausových. celý text

ostatní | 1. 10. 2010 | Autor: Správce Webu
logo

Územní plán obce Hošťálková


ostatní | 1. 6. 2009 | Autor: Správce Webu
první
ze 3
poslední