Obsah

Plán akcí na léta 2014 - 2020

I na další léta má obec naplánovanou celou řadu stavebních akcí. Přehledně jsou seřazeny v následující tabulce, která je vyňata z Rozvojové strategie obce na léta 2014 – 2020.

rozvojovastrategie.

 

Zprávy

první
ze 3
poslední

#

Chodník od fary k Základní škole

Pro neutěšený stav chodníku k Základní škole, se obec rozhodla pro přeložení dlažby na tomto chodníku. Dále bude oprava pokračovat i na protějším chodníku od Domu služeb k restauraci u Franka. Práce musí být hotovy do konce prázdnin. Náklady na rekonstrukci budou hrazeny z finančního příspěvku z Ministerstva zemědělství za umístění v soutěži Vesnice roku. celý text

ostatní | 15. 12. 2014 | Autor: Správce Webu
#

Výtah v Základní škole

Z důvodů odstranění imobility v naší Základní škole, se obec rozhodla vybudovat v tomto objektu výtah. Výtah bude mít tři stanice (přízemí, 1.patro, 2.patro) a veškeré práce budou dokončeny do konce prázdnin. Protože veškeré jednání s nadačními organizacemi bylo jen „mlácení prázdné slámy“, bude na vybudování výtahu použit finanční příspěvek 200 000,-Kč od Zlínského kraje. Ten obec obdržela za účast a umístění v soutěži Vesnice roku Zlínského kraje 2014. celý text

ostatní | 15. 12. 2014 | Autor: Správce Webu
banner

Nový nákladní automobil

Závěrem roku 2014 Obecní úřad ve spolupráci se Státním fondem životního prostředí realizoval projekt „Doplnění separace a svozu odpadů v obci Hošťálková“. Projekt spočíval v doplnění vybavení stávajícího sběrného dvoru, se zaměřením na odvoz separovaného odpadu – nápojový karton. Konkrétně se jednalo o nákup nového svozového vozidla: tech. parametry - nosič kontejnerů, nosnost 18 tun, hydraulická ruka 3 tuny, podvozek 4x4, dále byly pořízeny 3 ks velkoobjemových kontejnerů a 10 ks nádob na nápojový karton. celý text

ostatní | 15. 12. 2014 | Autor: Edita Bričová
#

Rekonstrukce Mateřské školy

Po několikaletém úsilí se obci podařila získat dotace na rekonstrukci a zateplení Mateřské školy. Poskytovatelem je Ministerstvo životního prostředí. Výška dotace je 3,5 mil. Kč a za tyto prostředky se školka dočká výrazné rekonstrukce. V současné době obec jako zřizovatel školky napravuje postupem času nevyhovující stav v kuchyni Mateřské školy. Proto zahájila její rekonstrukci. celý text

ostatní | 15. 12. 2014 | Autor: Správce Webu
#

Rekonstrukce Domu služeb

Úspěšně se rozjel i projekt rekonstrukce a zateplení Domu služeb. Projekt spočívá ve výměně oken a dveří, rekonstrukci vytápění, zateplení fasády a půdních prostor a rekonstrukci střechy. Projekt je dotačně podpořen ve výši 90 % uznatelných nákladů z Ministerstva životního prostředí. Termín dokončení stavby je stanoven na 30.10. 2014, ale dle dohody se stavební firmou, by měl být o měsíc uspíšen. celý text

ostatní | 15. 12. 2014 | Autor: Správce Webu
#

Rekonstrukce obecního hostince

Další úspěšně zrealizovanou stavbou je rekonstrukce hospody. Oprava spočívala ve vybudování odvětrávacích a odvodňovacích kanálech po celém obvodu budovy, dále ve výměně oken,podbití a okapů, výstavbě letní zahrádky. Důležitým estetickým krokem byla i nová fasáda, která trošku oživila centrum obce. celý text

ostatní | 15. 12. 2014 | Autor: Správce Webu
#

Meteorologická věž – environmentální stanoviště pro výuku a setkávání dětí a mládeže

Na nejvyšším bodě našeho katastru – kopci Maruška (664 metrů nad mořem) obec realizuje výstavbu meteorologické věže. Věž bude vysoká 14 metrů, celodřevěné konstrukce, zdobená v tradičním valašském stylu. Finančně má obec přislíbenou dotaci z programu Podpory obnovy a rozvoje venkova. celý text

ostatní | 15. 12. 2014 | Autor: Správce Webu
#

Výstavba infrastruktury v lokalitě u Forajtů

Na dolním konci obce se připravuje lokalita pro novou zástavbu rodinných domů. Součásti projektu je vybudování dešťové a splaškové kanalizace, vodovodu, sdělovacího vedení a příjezdové komunikace. Na akci se finančně podílejí budoucí stavebníci v dané lokalitě. celý text

ostatní | 15. 12. 2014 | Autor: Správce Webu
#

Kanalizace - 5. etapa

Dalším projektem který nám letošní mírná zima dovolila realizovat i v průběhu zimních měsíců je stavba kanalizace – 5.stavba. Projekt je zaměřen na dokončení splaškové kanalizace v obci Hošťálková. V zimních měsících realizační firma kopala v Hajnušově, v současnosti stavba pokračuje v horní části Štěpkové. Celkově bude stavba stát 6,6 mil. Kč a projekt je 90 % podpořen z Operačního programu životního prostředí. Stavbu má být dle smlouvy dokončena k 31.8.2014, ale pro příznivé počasí očekáváme její urychlení. Přesto všem občanům, kteří jsou omezování stavbou, velmi děkujeme za trpělivost. celý text

ostatní | 15. 12. 2014 | Autor: Správce Webu
#

Rekonstrukce břehu potoka u Základní školy

Z dalších stavebních prací probíhá taktéž rekonstrukce břehu u ZŠ. Tento projekt je zaměřen na obnovu opěrné zdi a regulace vodního toku. Akce je financována správou toků Lesy ČR. Na tento projekt navazuje záměr obce na vybudování bezbariérového chodníku u Základní školy od restaurace Pub World po restauraci U Franka, parkoviště u spodní Jednoty a bezpečného přechodu pro chodce u Základní školy. V praxi bude hlava opěrné zdi sloužit jako obruba chodníku. Tento projekt by měl být podpořen Státním fondem dopravní infrastruktury ve výši 85 % celkových nákladů. celý text

ostatní | 15. 12. 2014 | Autor: Správce Webu
#

Překládka vodovodu a dešťové kanalizace za Jednotou

Další připravovanou komunikací k rekonstrukci je i příjezdová cesta do bytovek za Jednotou. Před pokládkou nového „koberce“ došlo k přeložení havarijního vodovodu a částečně i dešťové kanalizace. Tímto se snažíme eliminovat možnost vodovodní poruchy pod opravenou komunikací a vyloučit nutnost opětovného kopání. celý text

ostatní | 15. 12. 2014 | Autor: Správce Webu
#

Opravy komunikací, rozšíření veřejného osvětlení

O jarních měsících obec připravuje realizaci projektu oprav místních komunikací. Od různých poskytovatelů dotací se nám podařilo získat na opravy komunikací částku přesahující 10 000 000,- Kč. Největším poskytovatelem dotace je Ministerstvo pro místní rozvoj a Statní zemědělský intervenční fond. Celkem má být opraveno 13 komunikací v různých částech obce. Podmínkou projektů je, že majitelem pozemku pod komunikací musí být obec. V současné době probíhají přípravy pro realizaci, jako je prohlubování příkop, zakopání inženýrských sítí, čistění krajnic. Jednou z připravovaných komunikací je i Damašek, kde obec rozšiřuje veřejné osvětlení a kanalizaci. celý text

ostatní | 15. 12. 2014 | Autor: Správce Webu
sokolovna

Rekonstrukce Sokolovny - pokračování prací

Projekt "Sokolovna" úspěšně pokračuje i v roce 2014. Byly odstraněny příčky, podlahy, vnitřní omítky, jeviště. V současné době probíhají izolační práce, zdění nových dispozic a přípravy na výkon řemesel (elektrika, vodo-topo). celý text

ostatní | 15. 12. 2014 | Autor: Správce Webu

Neinvestiční dotace Zlínského kraje (6 000,-) na výdaje spojené s činností SDH

V roce 2014 obdržela obec Hošťálková účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu Zlínského kraje, která mohla být použita na výdaje na odbornou přípravu velitelů a strojníků jednotky SDH k získání odborné způsobilosti nebo prodloužení platnosti osvědčení o odborné způsobilosti, specializační kurzy, instrukčně metodická zaměstnání, taktická nebo prověřovací cvičení pořádaná HZS ZK. celý text

ostatní | 15. 12. 2014 | Autor: Správce Webu

Účelová investiční dotace Zlínského kraje (200 000,-) na Výtah v budově ZŠ Hošťálková

V roce 2014 obdržela obec Hošťálková účelovou investiční dotaci z rozpočtu Zlínského kraje ve výši 200 000,- Kč, která byla použita na vybudování výtahu v budově Základní školy Hošťálková. Použít prostředky na tento účel se obec rozhodla z důvodu odstranění imobility v této škole. celý text

ostatní | 15. 12. 2014 | Autor: Správce Webu

Posilové vrty pro obecní vodovod

Obec Hošťálková realizovala v roce 2014 také projekt s názvem „Hošťálková – posilové vrty pro obecní vodovod“. Předmětem podpory je vybudování dvou průzkumných hydrogeologických vrtů, včetně provedení hydrodynamických zkoušek a laboratorních rozborů. celý text

ostatní | 15. 12. 2014 | Autor: Správce Webu

Účast v projektu Odborné praxe pro mladé do 30 let ve Zlínském kraji

Naše obec je od únoru 2014 zapojena do projektu s názvem Odborné praxe pro mladé do 30 let ve Zlínském kraji, který je financován z 85 % z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a z 15 % z prostředků státního rozpočtu ČR. V rámci tohoto projektu vykonává absolvent údržbu zeleně a veřejného prostranství v obci. celý text

ostatní | 3. 3. 2014 | Autor: Správce Webu

Oprava komunikací poškozených živelní pohromou v 6/2012

V listopadu 2012 byla Ministerstvu pro místní rozvoj ČR předložena žádost o dotaci na opravu místních komunikací, které byly poškozeny povodněmi v červnu 2012. Tato žádost byla schválena, rozhodčí radou doporučena k financování a čeká na podpis ministra. celý text

ostatní | 16. 12. 2013 | Autor: Správce Webu
#

Nově pořízen Traktor Seco Group Starjet

V měsíci dubnu pořídila Obec pro úpravu travních ploch traktor Seco Group Starjet, který bude sloužit jak pro úpravu fotbalového hřiště, tak pro ostatní plochy vyžadující údržbu... celý text

ostatní | 16. 12. 2013 | Autor: Správce Webu
Rekonstrukce budovy obecního úřadu 1

Rekonstrukce budovy obecního úřadu

V rámci prioritní osy 3 Operačního programu pro životní prostředí s názvem „Udržitelné využívání zdrojů energie“, se obci podařilo získat dotaci na opravu OÚ. celý text

ostatní | 16. 12. 2013 | Autor: Správce Webu
#

Nové autobusové zastávky


ostatní | 16. 12. 2013 | Autor: Správce Webu
revitalizace

Revitalizace zeleně v obci

V roce 2013 bude dokončen projekt Revitalizace zeleně v obci Hošťálková. Hlavním cílem je vytvořit jednotný ráz zeleně, typický pro venkovské prostředí s použitím domácích i zdomácnělých druhů dřevin. celý text

ostatní | 16. 12. 2013 | Autor: Správce Webu
zsmsv

Zateplení pavilonu mimoškolní výchovy v ZŠ

„ZŠ Hošťálková, pavilon mimoškolní výchovy - stavební úpravy za účelem snížení energetické náročnosti objektu“ je přesný název projektu, na který byla obci přiznána dotace v rámci Operačního programu
Životní prostředí. Kromě vlastních prostředků, která činí 10% celkových nákladů (dle položkových rozpočtů jsou stanoveny na 5 764 000 Kč), bude část spolufinancována Evropskou unií (Fondem soudržnosti) a část Státním fondem životního prostředí ČR. celý text

ostatní | 16. 12. 2013 | Autor: Správce Webu
komposter

Zavedení separace BRO v obcích mikroregionu Střední Vsetínsko

V rámci XL. výzvy Operačního programu Životního prostředí (opatření 4.1 – Zkvalitnění nakládání s odpady – Kompostárny a bioplynové stanice) bylo možno podávat od července do září roku 2012 žádosti o dotaci na kompostéry. celý text

ostatní | 16. 12. 2013 | Autor: Správce Webu
#

Rekonstrukce Sokolovny

Dne 11. 11. 2013 byly zahájeny práce na akci : Snížení energetické náročnosti kulturně-společenské budovy. V rámci akce bude provedena generální oprava celého objektu sokolovny. celý text

ostatní | 16. 12. 2013 | Autor: Správce Webu

Neinvestiční dotace Zlínského kraje (75 000,-) na výdaje spojené s činností SDH

Neinvestiční dotace Zlínského kraje (75 000,-) na výdaje spojené s činností jednotky SDH celý text

ostatní | 16. 12. 2013 | Autor: Správce Webu

Neinvestiční dotace Zlínského kraje (14 000,-) na výdaje spojené s činností SDH

Neinvestiční dotace Zlínského kraje (14 000,-) na výdaje spojené s činností jednotky SDH celý text

ostatní | 16. 12. 2013 | Autor: Správce Webu
#

Rekonstrukce požární zbrojnice

Rekonstrukce a zateplení budovy požární zbrojnice byla dokončena na počátku roku 2014. Součástí projektu byla i výměna oken, dveří, vrat a střešní krytiny. Náklady na rekonstrukci činily 3,5 mil Kč. Projekt byl podpořen 90% dotací z Operačního programu životního prostředí.
celý text

ostatní | 16. 12. 2013 | Autor: Správce Webu
#

Nový univerzální nakladač

Vozový park obce se rozšířil o univerzální kolový nakladač. Výhodou nakladače je pohon 4x4, otočné a výsuvné rameno (až 4,7m) a univerzální dodané vybavení (lžíce, pracovní plošina, paletizační vidle). celý text

ostatní | 16. 12. 2013 | Autor: Správce Webu
#

Odpadové centrum Hošťálková

Odpadové centrum bylo vybudováno za účelem zefektivnění odpadového hospodářství obce a za účelem zjednodušení likvidace odpadů pro občany. Cílem projektu je výstavba sběrného dvora a technologické vybavení pro sběrný dvůr. celý text

ostatní | 16. 12. 2013 | Autor: Správce Webu
první
ze 3
poslední