Obsah

Plán akcí na léta 2014 - 2020

I na další léta má obec naplánovanou celou řadu stavebních akcí. Přehledně jsou seřazeny v následující tabulce, která je vyňata z Rozvojové strategie obce na léta 2014 – 2020.

rozvojovastrategie.

 

Zprávy

první předchozí
ze 3
poslední

Zateplení bytového domu čp. 580 - 587 Hošťálková 1

Zateplení bytového domu čp. 580 - 587 Hošťálková

spolufinancování EVROPSKOU UNII celý text

ostatní | 27. 6. 2019 | Autor: Správce Webu
Hošťálková - bytový dům 575 1

Hošťálková - bytový dům 575

Obec Hošťálková jako vlastník bytového domu č. p. 575 provádí v těchto měsících rekonstrukci a zateplením bytového domu. V bytovém domu se nachází 12 nájemních bytu. Součástí rekonstrukce je zejména zateplení objektu (suterén, obvodové zdi , stropy a vikýře). Déle je prováděna výměna oken, dveří, balkonů a topných sestav v jednotlivých bytech. Při rekonstrukci obec plánuje taktéž vyměnit střešní krytinu a udělat novou fasádu budovy. Projekt byl podpořen dotací z Integrovaného regionálního operačního programu a celkové investice by neměly přesáhnout částku 6, 5 mil. Kč. celý text

ostatní | 21. 9. 2018 | Autor: Správce Webu
#

Tělovýchovná jednota Sokol Hošťálková, z.s. - obdržení dotací

Tělovýchovná jednota Sokol Hošťálková, z.s. obdržela dotaci od MŠMT na podporu a rozvoj fotbalové mládeže.
celý text

ostatní | 14. 6. 2018 | Autor: Správce Webu
Tělovýchovná jednota Sokol Hošťálková, z.s. - obdržení dotací  1

Tělovýchovná jednota Sokol Hošťálková, z.s. - obdržení dotací

Tělovýchovná jednota Sokol Hošťálková, z.s. obdržela dotaci od Zlínského kraje na podporu a rozvoj fotbalové mládeže.
celý text

ostatní | 14. 6. 2018 | Autor: Správce Webu

Rozšíření vodovodu Hošťálková - v Selcoch

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí celý text

ostatní | 1. 8. 2017 | Autor: Správce Webu
#

Oprava kamenného soklu na zámku v Hošťálkové

Projekt řeší opravu kamenného soklu zámku. celý text

ostatní | 12. 12. 2016 | Autor: Správce Webu
#

Nákup dopravního automobilu pro JSDHO

Dne 22. 12. 2016 byla pořízena nová požární technika – dopravní automobil pro JSDHO. Náklady na projekt činily 1 277 000 Kč bez DPH a akce byla finančně podpořena dotací z Ministerstva vnitra GŘ HZS ČR ve výši 450 000 Kč a dotací ze Zlínského kraje ve výši 300 000,- Kč. celý text

ostatní | 12. 12. 2016 | Autor: Správce Webu
#

Renovace oken a dveří zámku

Renovací oken a dveří byla započata další etapa celkové rekonstrukce zámku. Po střeže a základech nyní pokračujeme na obvodových zdech zámku. Renovace pod vedením památkového úřadu spočívala v odstranění starých nátěrů oken a dveří, obnově a výměně poškozené dřevní hmoty křídel a rámů, sjednocení zasklení, kování a pantů a následnému opětovnému nátěru. Projekt byl podpořen Ministerstvem kultury ve výši 300 000 Kč a celkové náklady činily 669 tis. Kč. celý text

ostatní | 31. 7. 2016 | Autor: Správce Webu
#

Oprava sakrálních objektů - márnice

Stavební i estetický stav márnice na evangelickém hřbitově trápil obec i občany již delší časové období. Proto jsme rádi za dotaci od Ministerstva pro místní rozvoj na obnovu tohoto objektu ve výši 400 000 Kč. Renovace objektu spočívala v odstranění zvlhlého zdiva, podřezání objektu a nové hydroizolaci, výměně oken a střechy, nové elektroinstalaci a napojení objektu na veřejnou elektrickou sít a hezké nové fasádě. Byly provedeny i venkovní úpravy s vybudováním nového schodiště. Opravu prováděla hošťálovská stavební firma Blizňák - Štěpán a celkové náklady činily 572 tis. Kč celý text

ostatní | 31. 7. 2016 | Autor: Správce Webu
#

Odvětrání základového zdiva –Zámek Hošťálková

Záchranný projekt se podařilo realizovat na objektu zámku. Po konzultaci s památkovým úřadem nám nebyl doporučen technologický proces podřezání zdiva a vložení izolace, proto byl uplatněn postup pozvolného odvětrávání vlhkosti pomocí odvětrávacího kanálu. Tento postup se nám už osvědčil u obecní hospody. celý text

ostatní | 31. 7. 2016 | Autor: Správce Webu
#

Oprava sportovního areálu – volejbalové a beach-volejbalové kurty

Projekt zaměřený ke zlepšení sportovního vyžití v naší obci a zapojení dětí a mládeže do sportu, byl součásti žádosti o dotaci na Ministerstvo pro místní rozvoj. Oprava spočívala ve vybudování dvou volejbalových kurtů, jednoho pískového kurtu na beachvolejbal, dále nového oplocení, chodníku a dalšího technického vybavení. celý text

ostatní | 31. 7. 2016 | Autor: Správce Webu
#

Lesní cesty – opravy škod

Tento projekt spočíval v opravě lesních cest. Mohly být podpořeny jen cesty, které leží v bezprostřední blízkosti lesa. Podařilo se rekonstruovat cesty, které slouží ke svozu dřevní hmoty, údržbě lesa, ale i jako trasy pro turisty a cyklisty. Projekt byl podpořen dotací 75% ze Státního zemědělského intervenčního fondu. Celkové náklady se vyšplhaly na 3 766 tis Kč a vlastní podíl 25% nákladů byl čerpán z hospodářského výsledku lesní výroby – obecně řečeno ze zisku z prodeje obecního dřeva. celý text

ostatní | 31. 7. 2016 | Autor: Správce Webu
#

Oprava komunikací 2015

Po vydatných jarních a letních deštích loňského roku se některé obecní komunikace staly téměř nesjízdnými nebo nezpůsobilými pro běžný provoz. Po prohlídce poškozených komunikací a stanovení finančního rozpočtu se cena oprav vyšplhala přes 7 milionů Kč. Obec proto podala žádost o dotaci na Ministerstvo pro místní rozvoj a naší žádosti bylo vyhověno. celý text

ostatní | 31. 7. 2016 | Autor: Správce Webu
Modernizace zámeckého parku 1

Modernizace zámeckého parku

Již několik let byl zcela nevyhovující stav technického zázemí pro pořádání různých akcí. Budovy postavené v 70 letech minulého století byly již značně zdevastovány a po složitějším vyjednávání s památkovým ústavem (zámecký park je v památkovém režimu) jsme oslovili architektku Vránovou pro zpracování projektu modernizace. Nové zastřešení s prodejními místnostmi je důstojným nástupcem původní kuželny a kiosku. Pojme až 180 hostů a bude sloužit pro pořádání obecních i soukromým akcí společenského, sportovního i kulturního charakteru. Náklady na projekt činily 2 131 000 Kč a akce byla finančně podpořena dotací z Ministerstva pro místní rozvoj a dotací ze Zlínského kraje ve výši 300 000 Kč. celý text

ostatní | 31. 7. 2016 | Autor: Správce Webu
#

Bezbariérový chodník u Základní školy

Důležitý projekt z oblasti bezpečnosti chodců a bezpečnosti silničního provozu v Hošťálkové. Projekt spočíval ve vybudování chodníku spojující stávající chodník od Domu služeb, až k autobusové zastávce u restaurace Pub Word. Chodník byl navržen bezbariérově a jeho součástí byl i důležitý přechod pro chodce před Základní školou. Celkové náklady na projekt činily 3 170 000 Kč a byl 85 % podpořen dotací ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Projekt realizovala firma Lomaneta a v květnu 2016 byl zkolaudován a předán do užívání. celý text

ostatní | 31. 7. 2016 | Autor: Správce Webu
logo

Dotace z rozpočtu Zlínské kraje 2015

V roce 2015 obdržela obec Hošťálková účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu Zlínského kraje ve výši 300.000,- Kč na projekt Úprava části zámeckého parku pro kulturně společenské akce Hošťálková. celý text

ostatní | 14. 12. 2015 | Autor: Správce Webu
publicita

Modernizace odpadového centra

Obec Hošťálková ve spolupráci se Statním fondem životního prostředí realizovala projekt Modernizace odpadového centra Hošťálková. celý text

ostatní | 14. 12. 2015 | Autor: Správce Webu
#

Lesní cesty

Díky dotaci ze Státního zemědělského fondu se obci podařilo vybudovat několik kvalitních lesních cest, které budou sloužit primárně na svoz dřevní hmoty z obecních lesů, tak i jako trasy pro pěší či cyklisty. celý text

ostatní | 15. 12. 2014 | Autor: Správce Webu
#

Místní komunikace

Díky dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj obec realizovala projekt rekonstrukce místních komunikací. Oprava spočívala v pokládce nového asfaltu a místy i ve zpevnění krajnic. Byly opraveny komunikace: U lesácké bytovky, K domu s pečovatelskou službou, Do zámku, Do Fučínova, Za Jednotou do bytovek, U Hradilů, Na Damašek, Na Páleníkovy paseky a K Nevolovým. Dotace úspěšně proběhla také díky občanům, kteří své spoluvlastnické podíly pod komunikacemi darovali Obci Hošťálková. Za to jim ještě jednou děkujeme. celý text

ostatní | 15. 12. 2014 | Autor: Správce Webu
#

Zámek

Úspěšně probíhá i oprava střechy a krovu zámku. Po dohodě s památkovou péčí jsou měněny všechny deformované a napadené konstrukce, opraveny komíny a bude vyměněna střešní krytina. Toto je první etapa rekonstrukce zámku. Pokud nám bude Ministerstvo kultury i nadále nakloněno, budou příští rok rekonstruovány okna a dveře a bude vybudován odvodňovací a vysušovací kanál při základech zámku. V dalším roce se dočkáme i nové fasády našeho zámečku. celý text

ostatní | 15. 12. 2014 | Autor: Správce Webu
#

Chodník od fary k Základní škole

Pro neutěšený stav chodníku k Základní škole, se obec rozhodla pro přeložení dlažby na tomto chodníku. Dále bude oprava pokračovat i na protějším chodníku od Domu služeb k restauraci u Franka. Práce musí být hotovy do konce prázdnin. Náklady na rekonstrukci budou hrazeny z finančního příspěvku z Ministerstva zemědělství za umístění v soutěži Vesnice roku. celý text

ostatní | 15. 12. 2014 | Autor: Správce Webu
#

Výtah v Základní škole

Z důvodů odstranění imobility v naší Základní škole, se obec rozhodla vybudovat v tomto objektu výtah. Výtah bude mít tři stanice (přízemí, 1.patro, 2.patro) a veškeré práce budou dokončeny do konce prázdnin. Protože veškeré jednání s nadačními organizacemi bylo jen „mlácení prázdné slámy“, bude na vybudování výtahu použit finanční příspěvek 200 000,-Kč od Zlínského kraje. Ten obec obdržela za účast a umístění v soutěži Vesnice roku Zlínského kraje 2014. celý text

ostatní | 15. 12. 2014 | Autor: Správce Webu
banner

Nový nákladní automobil

Závěrem roku 2014 Obecní úřad ve spolupráci se Státním fondem životního prostředí realizoval projekt „Doplnění separace a svozu odpadů v obci Hošťálková“. Projekt spočíval v doplnění vybavení stávajícího sběrného dvoru, se zaměřením na odvoz separovaného odpadu – nápojový karton. Konkrétně se jednalo o nákup nového svozového vozidla: tech. parametry - nosič kontejnerů, nosnost 18 tun, hydraulická ruka 3 tuny, podvozek 4x4, dále byly pořízeny 3 ks velkoobjemových kontejnerů a 10 ks nádob na nápojový karton. celý text

ostatní | 15. 12. 2014 | Autor: Edita Bričová
#

Rekonstrukce Mateřské školy

Po několikaletém úsilí se obci podařila získat dotace na rekonstrukci a zateplení Mateřské školy. Poskytovatelem je Ministerstvo životního prostředí. Výška dotace je 3,5 mil. Kč a za tyto prostředky se školka dočká výrazné rekonstrukce. V současné době obec jako zřizovatel školky napravuje postupem času nevyhovující stav v kuchyni Mateřské školy. Proto zahájila její rekonstrukci. celý text

ostatní | 15. 12. 2014 | Autor: Správce Webu
#

Rekonstrukce Domu služeb

Úspěšně se rozjel i projekt rekonstrukce a zateplení Domu služeb. Projekt spočívá ve výměně oken a dveří, rekonstrukci vytápění, zateplení fasády a půdních prostor a rekonstrukci střechy. Projekt je dotačně podpořen ve výši 90 % uznatelných nákladů z Ministerstva životního prostředí. Termín dokončení stavby je stanoven na 30.10. 2014, ale dle dohody se stavební firmou, by měl být o měsíc uspíšen. celý text

ostatní | 15. 12. 2014 | Autor: Správce Webu
#

Rekonstrukce obecního hostince

Další úspěšně zrealizovanou stavbou je rekonstrukce hospody. Oprava spočívala ve vybudování odvětrávacích a odvodňovacích kanálech po celém obvodu budovy, dále ve výměně oken,podbití a okapů, výstavbě letní zahrádky. Důležitým estetickým krokem byla i nová fasáda, která trošku oživila centrum obce. celý text

ostatní | 15. 12. 2014 | Autor: Správce Webu
#

Meteorologická věž – environmentální stanoviště pro výuku a setkávání dětí a mládeže

Na nejvyšším bodě našeho katastru – kopci Maruška (664 metrů nad mořem) obec realizuje výstavbu meteorologické věže. Věž bude vysoká 14 metrů, celodřevěné konstrukce, zdobená v tradičním valašském stylu. Finančně má obec přislíbenou dotaci z programu Podpory obnovy a rozvoje venkova. celý text

ostatní | 15. 12. 2014 | Autor: Správce Webu
#

Výstavba infrastruktury v lokalitě u Forajtů

Na dolním konci obce se připravuje lokalita pro novou zástavbu rodinných domů. Součásti projektu je vybudování dešťové a splaškové kanalizace, vodovodu, sdělovacího vedení a příjezdové komunikace. Na akci se finančně podílejí budoucí stavebníci v dané lokalitě. celý text

ostatní | 15. 12. 2014 | Autor: Správce Webu
#

Kanalizace - 5. etapa

Dalším projektem který nám letošní mírná zima dovolila realizovat i v průběhu zimních měsíců je stavba kanalizace – 5.stavba. Projekt je zaměřen na dokončení splaškové kanalizace v obci Hošťálková. V zimních měsících realizační firma kopala v Hajnušově, v současnosti stavba pokračuje v horní části Štěpkové. Celkově bude stavba stát 6,6 mil. Kč a projekt je 90 % podpořen z Operačního programu životního prostředí. Stavbu má být dle smlouvy dokončena k 31.8.2014, ale pro příznivé počasí očekáváme její urychlení. Přesto všem občanům, kteří jsou omezování stavbou, velmi děkujeme za trpělivost. celý text

ostatní | 15. 12. 2014 | Autor: Správce Webu
#

Rekonstrukce břehu potoka u Základní školy

Z dalších stavebních prací probíhá taktéž rekonstrukce břehu u ZŠ. Tento projekt je zaměřen na obnovu opěrné zdi a regulace vodního toku. Akce je financována správou toků Lesy ČR. Na tento projekt navazuje záměr obce na vybudování bezbariérového chodníku u Základní školy od restaurace Pub World po restauraci U Franka, parkoviště u spodní Jednoty a bezpečného přechodu pro chodce u Základní školy. V praxi bude hlava opěrné zdi sloužit jako obruba chodníku. Tento projekt by měl být podpořen Státním fondem dopravní infrastruktury ve výši 85 % celkových nákladů. celý text

ostatní | 15. 12. 2014 | Autor: Správce Webu
první předchozí
ze 3
poslední